Príloha č. 2 k Obchodným a reklamačným podmienkam -

Úvod Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 k Obchodným a reklamačným podmienkam

1. Právo na odstúpenie od zmluvy o službách alebo kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva")

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na  adresu: FOR-YOU-PLUS s.r.o., Estónska 48, 821 06 Bratislava alebo info@hrobsk.sk,
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako Príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy priamo v našom internetovom obchode www.hrobsk.sk na stránke FORMULÁRE, formulár "Odstúpenie od zmluvy". Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste odstúpili od zmluvy o službách po tom, čo ste nám udelili výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb a vyhlásil, že ste boli riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy, ste povinní uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

Nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy o službách v prípade, že ste nám vydali výslovný súhlas na začatie poskytovania služieb a vyhlásili, že ste boli riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak k úplnému poskytnutiu služby došlo.

 

 

V Bratislave, 28.11.2016

 

Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí