Príloha č. 1 k Obchodným a reklamačným podmienkam

Úvod Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 k Obchodným a reklamačným podmienkam

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu : FOR-YOU-PLUS s.r.o.

Estónska 48

821 06 Bratislava

email : info@hrobsk.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* (uveďte konkrétne) :

 

 

 

 

 

 

Dátum objednania* :

 

Dátum prijatia* :

 

Číslo objednávky* :

 

Číslo faktúry* :

 

Číslo účtu spotrebiteľa* (formát IBAN) :

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* :

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* :

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :

 

 

Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí