Odstúpenie od zmluvy

Úvod Formuláre Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplňte iba v prípade, že je Vaša adresa mimo územia Slovenskej republiky
Odstupujem od uzavretej
Vyberte jednu z možností - o akú zmluvu ide. Pri kúpnej zmluve ide o zakúpenie tovaru, pri zmluve o poskytnutí služieb je predmetom zmluvy služba - činnosť napr. starostlivosť o hrob.
číslo potvrdenej objednávky, ktorá Vám bola zaslaná
Deň prevzatia tovaru
Žiadam o vrátenie:
Vyberte jednu z možností.

znakov do konca.
uveďte špecifikáciu tovaru alebo služby pri čiastočnom odstúpení od zmluvy
Požadovanú sumu mi vráťte
Vyberte jednu z možností
Číslo účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu je povinné v prípade, ak si vyberiete vrátenie sumy a prevodom na účet.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.
predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážete zaslanie tohto tovaru.
Deň, kedy podávate toto odstúpenie od zmluvy

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí