Dodanie služby - formulár

Úvod Dodanie služby - formulár
Dodanie služby - starostlivosť o hrob
Vaše kontaktné údaje
uveďte svoj e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať
Uveďte svoje telefónne číslo (iba číslice), na ktorom Vás v prípade potreby môžeme kontaktovať
Uveďte číslo objednávky z potvrdzujúceho e-mailu alebo dátum, kedy ste objednávali službu - aby sme formulár mohli spárovať s objednávkou

znakov do konca.
Uveďte presný názov služby Tip : skopírujte si názov služby a vložte ho do políčka
Informácie o mieste doručenia - pietnom mieste
Uveďte názov cintorínu v Bratislave alebo obce, kde sa pietne miesto nachádza
Uveďte číslo sektoru, ak je cintorín rozdelený na sektory a ak ho poznáte
Uveďte číslo hrobového miesta ak ho poznáte, alebo slovne popíšte, kde sa hrobové miesto na cintoríne nachádza.

znakov do konca.
Ak máte presnú predstavu o poskytnutí služby, prosím popíšte ju - napr. ako má byť umiestnená kvetinová dekorácia, čo si želáte, čo si neželáte a pod. v rámci rozsahu objednanej služby. V prípade, že máte balík služieb s kvetinovou výzdobou alebo výsadbou - uveďte názov rastlín alebo dekorácií z našej ponuky, ktoré si želáte, aby boli umiestnené na hrobe do výšky ceny za kvetinovú výzdobu uvedenej pri balíku, ktorý ste si vybrali. Kvetinovú výzdobu si objednajte iba v prípade, že máte záujem o výzdobu nad rozsah ceny uvedenej v balíku za kvetinovú výzdobu.
Týmto dávam výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a prehlasujem, že som si vedomý, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy strácam po úplnom poskytnutí služieb právo na odstúpenie od zmluvy a som povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odstúpim od zmluvy o službách po tom, čo som udelil predávajúcemu tento výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol o tomto riadne poučený.
Uveďte dátum, od ktorého sa má služba najskôr začať vykonávať. Ak si želáte, aby bola služba vykonaná v lehote do 14 dní od uzavretia zmluvy je nevyhnutné, aby ste udelili "Výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb" - nižšie uvedený. V opačnom prípade službu môžeme začať vykonávať najskôr po 14 dňoch od uzavretia zmluvy.
Uveďte konkrétny deň, kedy si želáte, aby bola služba vykonaná. Ak ste si objednali viacero konkrétnych dní, uveďte konkrétne dátumy všetkých objednaných dní. Ak je dátum začatia služby v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy, počas ktorej môžete odstúpiť od zmluvy, je potrebné, aby ste v nižšie uvedenom políčku vybrali možnosť UDELENIA VÝSLOVNÉHO SÚHLASU so začatím poskytovania služieb. V opačnom prípade nebudeme môcť službu zrealizovať skôr ako 14 dní od uzavretia zmluvy.
Výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb
V prípade neudelenia súhlasu môžeme začať s realizáciou služieb najskôr po 14 dňoch od uzavretia zmluvy.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí